TC a bináris opciók tükréhez. Kaszinó Asztal Kölcsönzés - Online kaszinó fórum, a szerencsejátékosok találkozó helye

A magyar, m int szinte minden más európai nyelv, m ár a betűk készletében is erősen eltér az angoltól, pontosabban sokkal bővebb annál. N ekünk 9 olyan betűnk van, amely nem szerepel az ere­ deti ASCII karakterkészletben: á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű. Ezek leírása nem okoz gondot, annál nagyobb zavart vi­ szont majd az automatikus elválasz­ tásnál Magyar szöveg a számítógépben A kérdés: hogyan dolgozzunk számí­ tógépünkkel, ha hosszadalm as vagy sok magyar nyelvű szöveget akarunk vele leírni, tárolni, javítani, szerkeszteni?

Hogyan lehet a m agyar nyelvű szöveget bevinni, megjeleníteni a képernyőn, mi­ ként célszerű a tárolás, hogy lesz szép a nyomtatás? Ezek közül a részfeladatok közül egy dolog, a tárolás m ár meg van oldva. A Számítástechnika cím ű lap iniciatívájára létrejött a CW I-kód, amely a szab­ ványos ASCII kódnak egy olyan kiter­ jesztése, ami a teljes m agyar ábécét tar­ talmazza.

M ivel ezt a kódot sokan elfo­ gadják, praktikus, ha mi is ebben a kód­ ban tároljuk a szövegeket.

De leg­ alábbis tanácsos, hogy legyen egy kon­ vertáló programunk, amely a szöveget ilyen alakra tudja hozni, illetve amellyel a CW I-kódban írt szövegeket át tudjuk alakítani saját privát kódunk­ ba. Úgy véljük, hogy a CW I-kód bizto­ sítja a békés átm enetet TC a bináris opciók tükréhez gépből a másikba, egyik szerkesztőprogramból a másikba.

M a m ár természetes követel­ mény: ne kínlódjunk olyan progra­ mokkal, amelyek akár az ábécé, akár az írásjelek tekintetében korlátozná­ nak bennünket abban, hogy kifogásta­ lan magyar nyelven írjuk le a szövege­ ket.

A jelkészletnek ilyesféle cserél­ getésébe a programozó könnyen bele­ zavarodik. A magyar klaviatúra Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet a szövegek begépelésénél. Az elmúlt évekre az volt a jellem ző, hogy a gépek billentyűzetei a lehető legvadabban el­ tértek egymástól.

M ára egy kissé szelídebb a kavalkád: vagy 8 6vagy 1 0 1 billentyűs klaviatúrát kínálnak a számí­ tógépekhez. És remélhetőleg egyre ke­ vesebben ajánlanak német billentyűze­ tet is, amelyen például az angolhoz ké­ pest az y és z betű fel van cserélve, továbbá más a helyük az írásjelek több­ ségének is.

A bülentyűzet-problem atika tehát lassan elmozdul a szabványosodás felé, de ez a magyar betűkön nem sokat segít.

A speciális magyar betűk bevitelére ed­ dig három módszer alakult ki, ezekről röviden szólunk. M ivel a szab­ ványos billentyűzeteken 32 jel fordul elő, továbbá m ert 9 nagy és 9 kisbetűt kell elraknunk, viszont legalább a kö­ vetkező 1 0 írásjelet meg kell tartanunk:. Ennél nagyobb baj, hogy a szab­ ványos billentyűelrendezés m ellett a kis- és nagybetűket lehetetlen úgy el­ helyezni, hogy a nagybetű a kisbetű­ nek SHIFT-tel lenyomott p áija le­ gyen, vagy ha ezt megvalósítjuk, akkor egy-két írásjelet át kell helyezni.

A másik nehézség akkor támad, ami­ kor a m agyar ékezetes betűket nem m a­ gyar nyelvű szövegekbe, hanem prog­ ram üzenetek vagy kommentek TC a bináris opciók tükréhez akarjuk írni. A következő probléma, hogy a ma­ gyar nyelvben a ponton kívül háromféle ékezet van: a vessző, a dupla pont és a dupla vessző például ó, ö, ő.

Az i-n és a j-n levő szim pla pont nem érdekes, m ert ezek a betűk az angol ábécé­ ben is szerepelnek. M árpedig három lehetséges ékezetvariációból az C TRL és az ALT nem képes az összes ékezetes betű megadására, azaz az ó, ö és ő betűk közül valamely iket TC a bináris opciók tükréhez nem az o betűből fog­ ju k képezni, hanem mondjuk a pből.

Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív146

Ha nem is kéz, de ujj legalább három kell hozzá. A repülő ékezet A francia írógép nem egészen úgy m űködik, m int a magyar. Ezt, vagyis a repülő ékezetet szám ítógépen is lehet alkalm azni. B izonyos billentyű­ ket ékezetelő billentyűnek nevezünk ki, ezek önálló leütésének nincs hatása, csak m ajd ha a m egfelelő betűt is leütöt­ tük hozzá, akkor jelenik m eg az ékeze­ tes betű.

Egyes gépeken például a RAINBOW nevű D EC gépen hasonló prak­ tikákkal kell élni, de ez talán egy picit közelebb áll a m agyar lélekhez: a betű­ gom b hatására m egjelenik a betű, majd ha utána ékezetelő billentyűt ütnek, át­ íródik ékezetes betűre.

E nnek a m egoldásnak és az előzőnek is az a legnagyobb hátránya, hogy fő­ ként a jó l begyakorolt gépírónőknek okoz bosszúságot: nincsenek hozzá­ szokva, hogy egyetlen ékezetes betű kedvéért egyszerre vagy egym ás után több g om bot is le kell nyomniuk. Ékezetes betűk a képernyőn Úgy tűnik, a helyes m egjelenítés a legnehezebb problém a. A radikális m egoldás term észetesen a betűket táro­ ló R O M cseréje.

N incs erre szükség azokon a gépeken, ahol a karakterkész­ let program ozható, vagyis a karakterek képét egy táblázattal lehet m egadni. Ilyenek például az EG A m onitorok. A m ikor grafikus üzem m ódban kö­ zönséges alfanum erikus ki- és bevitelt hajtunk végre, akkor a kivitt szöveg olyan lesz, m int a közönséges alfanu­ m erikus kivitel esetén, csak a kivitt ka­ rakterek bitm intaként kerülnek a képer­ nyőre.

H a tehát elkészítjük a magyar karakterkészletet és beállítjuk a grafi­ kus üzem m ódot, a képernyőn magyar szöveg jelenik meg. Sajnos az editorok többségének és m ég egy sor program ­ nak az a kellem etlen szokása, hogy a m unka elején átállítja a mit jelent az internetes lehetőségeket alfanum e­ rikus üzem módba. V égül is a m agyar szöveg majdnem olvasható, m ég akkor is, ha az IBM vagy a Az internetes oldalak jövedelmet teremtenek nem zetközi karakterkész­ letével írjuk ki, hiszen a m agyar betűk éppen ott helyezkednek el, ahol a nem ­ zetközi karakterkészletben valami ha­ sonló form ájú betű áll.

Gond szokott lenni az ő és Ű betűvel, am elyekhez hasonló nincs a többi karakterkészlet­ ben. A szöveg papíron A nyom tatókról szólva a helyzet ket­ tős: egyfelől nincs is talán olyan nyom ­ tató, ahol a m agyar karakterkészlet nyom tatását nem lehet m egoldani, m ás­ felől viszont a megoldás szinte m inden egyes nyom tatónál m ás és más. A leg­ több nyom tató megengedi a karakterkészlet, de TC a bináris opciók tükréhez néhány karakter átdefiniálását.

Ez általában elég a m a­ gyar karakterkészlethez figyelembe véve az am úgy is rendelkezésre álló nem zetközi betűket. H a ilyen lehetősé­ günk nincs, m ég m indig írhatunk egy olyan program ot, ami grafikusan, felülnyom tatással vagy valam ilyen más trükkel írja ki a m agyar nyelvű szöve­ get.

A z adódó nehézségek tárgyalása például, hogy az átdefiniált karaktere­ k et nem lehet N LQ TC a bináris opciók tükréhez, vastagítva, dőlten stb.

Ad­ dig elsőrendű feladatuk az adatfeldol­ gozás volt, az em berközelibb változa­ tok elterjedésével viszont tért hódított a szövegszerkesztés. A szövegszerkesztésre alkalm azott szám ítógépek kódkészlete az angol nyelvre épült, vagyis a legtöbb európai nyelvben alkalm azott ékezetes betűk használatára eredetileg nem volt felké­ szítve.

A magyarosság jegyei Lényegében a M agyarországon m egvásárolható összes szem élyi szá­ m ítógéptípus alkalm as szövegszer­ kesztésre, kisebb vagy nagyobb átala­ kítással pedig m agyar szövegek szer­ kesztésére is.

  • Alaplap Magazin by Mr iksz - Issuu
  • Kaszinó Bónusz Online - Casino Bónuszok Ingyen Pörgetések Kaszinó Asztal Kölcsönzés Élvezd a legjobb nyerőgépes játékok Egész nap keresték szombaton a hatóságok annak a fiatalembernek a testét a Szamosban, és az új koncessziós szerződés értelmében ben újra nyitott Las Vegas Casino Sofitel Budapest mellett 4 új játékkaszinó várja a vendégeket a fővárosban.
  • Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív – Wikipédia

A 16 bites gépek közül első­ sorban az IBM -kom patibilis gépek ter­ jed tek el, így a továbbiakban erről fo­ gunk beszélni. D öntő azonban az alábbi kérdés. Egy m agyar ékezetes szövegszerkesztő szá­ m ítógépnek milyen alapkövetelm é­ nyeknek kell m egfelelnie?

Kezdve a legfontosabbal: rendelkez­ zen olyan klaviatúrával, amely alkal­ mas a 26 angol betű és a 9 magyar ékezetes magánhangzó kis- és nagybe­ tűs változatának ún. M ásodszor: a klaviatúra kiosztása le­ hetőleg feleljen m eg a teljes magyar ékezetes szabványú írógép kiosztásá­ nak.

  • SZTAKI/kendoszalon.hu at master · TheT1ger/SZTAKI · GitHub
  • Szerintem ezek nem tulajdonnevek, tehát nem indokolt a nagybetű.
  • Kaszinó Asztal Kölcsönzés - Online kaszinó fórum, a szerencsejátékosok találkozó helye

Harm adszor: a m agyar ékezetes ka­ rakterek jelenjenek meg helyesen a kép­ ernyőn. Továbbá: a m agyar ékezetes kód­ készletet az alkalm azott szoftverek ne írják fölül, indításkor ne álljanak vissza az alapkészletre. A fentieken kívül szükséges a magyar felhasználók összességének az is, hogy részint a m agyar ékezetes kódkészlet lehetőleg minden gépen azonos legyen a szövegek cseréjét m eg lehessen olda­ ni a gépek közöttrészint a teljes kód­ készlet kinyom tatható legyen a géphez használt nyomtatón.

Gépek díszmagyarban A következőkben áttekintjük, hogy az im ént m egfogalm azott elvárásoknak a gyártók hogyan igyekeznek megfelel­ ni.

A legfontosabb, s szinte minden kö­ A HÓNAPTÉM ÁJA vetelm énynek eleget tevő m egoldás szerint legalább két billentyűzetet, defi­ niálnak a m eghajtóban angolt és ma­ gyartam elyeket segédbillentyűkkel lehet váltani.

Költségesebb m egoldást jelen t az SZK I-licenc alapján a G anz M űszer M űvek által gyártott klaviatúra, am ely­ re az eredetit lehet cserélni. Ez a teljes m agyar karakterkészletet tartalm azza az írógépszabványnak m egfelelően, igyekezve igazodni az eredeti 1 0 1 gom ­ bos billentyűzet kiosztásához. Ezzel azonban term észetesen egy olyan kom prom isszum köttetik, am ely a szá­ m ítástechnikusok szám ára jelen t újabb tanulnivalót írásjelek, z-y cseréje.

A teljes m agyar ékezetes írógépklaviatúra-kiosztást tartalm azó szab­ ványtól ezek a m egoldások m égis eltér­ nek az írásjelek többsége szem pontjá­ ból.

Az z-y csere általában előzetes param éterezéssel beállítható. A z ö-O billentyű helyének ellentm ondása is m inden billentyűzeten m egtalálható, vagyis a gépírónőknek is és a szám ítástechnikusoknak is újra kell tanulniuk a m egfelelő elhelyezést. Ettől függetle­ nül kim ondható, hogy az em lített m ódú áthidalások elfogadása értelm es dolog, hiszen jo b b m egoldást nem lehet készí­ teni.

A betű, mint látvány A m agyar ékezetes karakterek helyes m egjelenítéséhez a képernyőn döntő többségben hardver beavatkozás szük­ séges, C G A és H ercules m eghajtókár­ tyák esetében a karakterkészletet tartal­ m azó E PR O M cseréjével.

A z alkalm a­ zott m egoldás szorosan összefügg a kódkészlettel lásd külön cikkünket is! C élszerűbb az E G A vagy V G A meg­ hajtókártyák használata, ahol a karak­ terkészletek váltására általában többletm em ória is található a kártyán. A z az elegáns eljárás, am elyik a klaviatúra­ m eghajtók betöltése során felism eri a kártya típusát, és EG A -kártya esetén egyből betölü a m agyar ékezetes kód­ készletet, am TC a bináris opciók tükréhez innen kezdve folyam a­ tosan használható.

A hardver m egoldásoknál a m agyar ékezetes kódkészlet nem törölhető, az EG A -m egoldásnál pedig általában a ké­ szítők ügyelnek arra, hogy a m eghajtót ne lehessen a szoftverekkel felülírni.

Ha ilyet tapasztalunk, az program hiba, és forduljunk a forgalm azóhoz!

A kódkészletek csereszabatossága kom oly feladat, ezért ezzel összeállítá­ sunk külön foglalkozik Kódviszály. Itt kiegészítésül m egem lítjük azt a problém át, hogy a nagy I betű haszná­ latánál a képernyőn egyes esetekben egy balra dőlő ékezetes kis 1, vágy egy kalapos í jelenik meg.

Ennek oka az, hogy az első C W I ajánlásban az í kódja először a decim ális hexa 8 C volt, m ajd ezt m ódosították re 8 D-reés a cégek legtöbbje ezt a m ódosí­ tást figyelm en kívül hagyta. Ebben az esetben is forduljunk a forgalm azó céghez a problém a m egoldása érdeké­ ben. A nyom tatók esetében a m egoldások nem csoportosíthatók ilyen egyszerűen, ugyanis nyom tatónként és cégenként m ás-m ás m egoldást TC a bináris opciók tükréhez aznak. Á lta­ lánosságban azonban kim ondható, hogy m átrixnyom tatóknál az alkalm a­ zott m egoldás a grafikusan m egrajzolt karakterkészlet, am elyet vagy program ­ ból töltenek le, vagy hardveresen, a ka­ rakterkészlet E PR O M cseréjével való­ sítják m eg.

N yom tatóként használt író­ gépeknél az írógép karakterkészletéhez igazodó m eghajtót írnak, am ely így k o r­ látozott karakterkészletet eredm ényez. Lézernyom tatóknál az általánosan használt m egoldás az ún.

V oltaképpen m egállapíthatjuk, hogy az ékezetes írású nyom tatást m egvaló­ sító berendezések m ár szinte m inden hardverforgalm azó cégnél beszerezhe­ tők. Ékes szoftverek A TC a bináris opciók tükréhez agyarországon használatos m agyar ékezetes szövegszerkesztő szoftvereket k ét fő csoportba oszthat­ juk: - eredeti idegen nyelvű általában an­ gol m enü- és helprendszerrel rendelke­ ző, - m agyar ékezetes menü- és helprendszerrel rendelkező szoftverek.

M indkettőre jellem ző, hogy kifogás­ talanul kezelik a teljes m agyar ékezetes készletet, csak m egjelenésükben, a fel­ használónak nyújtott segítségükben kü­ lönböznek. A z első csoportba tartozik szinte a világon fellelhető összes szövegszer­ kesztő, am ely legális vagy illegális úton ju to tt a felhasználókhoz.

A ki egy kicsit is konyít az angol nyelvhez, alapfunk­ cióban gond nélkül használhatja ezeket a program okat. Lényegesen más a helyzet akkor, ha a legism ertebb szövegszerkesztők egyéb szolgáltatásait is figyelem be vesszük a teljes m agyar ékezetes karak­ terkezelés szem pontjából. Ilyen alap­ kérdés a m agyar elválasztási, illetve a m agyar helyesírási opciók használata. A legfejlettebb szövegszerkesztők W ordstar 5. Ez tette szükségessé, hogy M agyarországon is m egjelenjenek az olyan ékezetes szövegszerkesztők, am elyek ezt a feltételt is tudják teljesíteni.

N em soroljuk ide azokat a közism ert és szé­ les körben alkalm azott megoldásokat, am ik o ra szövegszerkesztők m enüjét le­ fordították m agyarra, így azokat a gép­ írónők is szívesen használták.

Ezek ál­ talában a korábbi verziókból készültek W o rd star 3. A m agyar nyelv bonyolultsága azon­ ban így sem eredm ényezhetett eddig az angollal összem érhetően jó m egoldást.

A z egyetlen, hazánkban jelenleg kapha­ tó, m agyar elválasztási szótárral rendel­ kező program a W ordstar 5.

B ár alapm egoldása jónak tekinthető, ez a rendszer sem használja k i m enürend­ szerében a teljes m agyar C W I kódkész­ letet, csak a szűkített IB M készlettel operál ami a fejlesztők szem pontjából elfogadható kom prom isszum a csereszabatosság érdekében. Sajnos nem sok jó t m ondhatunk el az elválasztási algoritm usáról sem. A kik használják, azok a m egm hogyan lehet pénzt keresni számítógéppel, hogy milyen ügyeskedésekkel kell rendbehozni a kissé erőszakosnak m ondható program elválasztási hibáit.

N éhány program ot ism erünk ugyan, amely en­ nek m egoldását célozza, de ezek eddig nem terjedtek el m agas áruk és korláto­ zott szolgáltatásaik miatt.

Ez olyan fel­ adat, amely kom olyabb összefogást igényelne a szám ítástechnikai ip a ré s az M TA N yelvtudom ányi Intézete között! Itt em lítjük meg, hogy létezik egy olyan angol nyelvű program Gram m atik IIIamely nemcsak he­ lyesírási, hanem m ondattani elem zést is ad a vizsgált szövegről.

Ezen közös összefogással mielőbb változtatnunk kell!